POLITYKA COOKIES

 1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób au­to­ma­tycz­ny żad­nych in­for­ma­cji, z wy­jąt­kiem in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach co­okies.
 2. Pli­ki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wisu. Co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny nu­mer.
 3. Pod­mio­tem za­miesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu pli­ki co­okies oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest ope­ra­tor Ser­wisu to: ULADZISLAU ZHOLIK ArtLime,  ul. Julianowska 22, 03-338 War­sza­wa.
 4. Pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ce­lu:
  a) dosto­so­wa­nia za­war­to­ści stron in­ter­ne­to­wych Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu i od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą, do­sto­so­wa­ną do je­go in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb;
  b) two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re po­ma­ga­ją zro­zu­mieć w ja­ki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wisu ko­rzy­sta­ją ze stron in­ter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i za­war­to­ści;
 5. W ra­mach Ser­wisu sto­so­wa­ne są dwa za­sad­ni­cze ro­dza­je pli­ków co­okies: „se­syj­ne” (ses­sion co­okies) oraz „sta­łe” (per­si­stent co­okies). Co­okies „se­syj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki co­okies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
 6. W ra­mach Ser­wisu sto­so­wa­ne są na­stę­pu­ją­ce ro­dza­je pli­ków co­okies:
  a) „sta­ty­stycz­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ranie in­for­ma­cji o spo­so­bie ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wisu;
  b) „re­kla­mo­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce do­star­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści ofert bar­dziej do­sto­so­wa­nych do ich za­in­te­re­so­wań.
 7. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka in­ter­ne­to­wa) do­myśl­nie do­pusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wisu mo­gą do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Usta­wie­nia te mo­gą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w ta­ki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).
 8. Ope­ra­tor Ser­wisu in­for­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na niektó­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych Ser­wisu.
 9. Pli­ki co­okies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wisu i wy­ko­rzy­sty­wa­ne mo­gą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­torem Ser­wisu re­kla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
 10. Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat pli­ków co­okies do­stępnych jest w sek­cji „Po­mo­c” w me­nu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

(Informacja o administratorze i przetwarzaniu Twoich danych.)

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych

osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na

terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z tym rozporządzeniem zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności

pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy ULADZISLAU ZHOLIK ArtLime zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Kto jest Administrator Państwa danych osobowych?

 

W świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych jest: ULADZISLAU ZHOLIK ArtLime, z siedzibą w Warszawie (03-338 Warszawa) ul. Julianowska 22-5, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: REGON: 368474997, NIP 5242841326.  To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Czy podawanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

 

Podawanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej z Państwem na świadczenie usług. Jeżeli nie podadzą Państwo danych np. wypełniając formularz kontaktowy o wymagane dane Sprzedający nie będzie miał możliwości odpowiedzi na zapytanie czy zawarcia z Państwem umowy.

 

Jakie dane zbieramy w naszym serwisie?

 

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 

W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

 1. a) imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu – dane zbierane podczas składania zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie zapytania na e – maile znajdujące się w zakładce kontakt;
 2. b) adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 3. c) cookies – Serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Szczegóły polityki cookies.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić zrealizowanie zamówienia i ułatwić kontakt.

Przetwarzane dane osobowe, są niezbędne do wykonania umowy zawartej miedzy Klientem a Sprzedawcą w tym do:

 1. a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu.
 2. b) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 3. c) obsługi reklamacji;
 4. d) obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednie e-maile znajdujące się w zakładce kontakt;
 5. e) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 6. f) dostarczania usług/produktów w ramach zawartej umowy sprzedaży;
 7. g) celów podatkowych i rachunkowych.

 

Komu i jak udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

 1. Państwa dane udostępniamy:
 2. a) podmiotom/operatorom współpracującym z ARTLIME w zakresie płatności, prowadzącym działalność płatniczą w tym programy do faktur.
 3. b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
 4. c) podmiotom prowadzącym działalność kurierską i spedycyjną, które dostarczają zakupione towary/usługi do Kupujących zgodnie z ich wolą;
 5. d) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną;
 6. e) właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
 7. f) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 8. g) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.

W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom, ograniczona jest do wymaganego minimum.

 1. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w punkcie 1.
 2. Wszystkie firmy współpracujące, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
 3. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

 1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:
 2. a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 3. b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 4. c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 5. Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy

przechowywać dane przez okres, w którym G&G Studio zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Celem RODO jest zapewnienie Państwu możliwości ochrony swoich praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do Państwa danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 1. a) prawa do wycofania zgody;
 2. b) prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Serwis przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 3. c) prawo żądania sprostowania danych;
 4. d) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np.: dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Sprzedający nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;
 6. f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Sprzedającemu. Jednakże tylko wtedy gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą;
 7. g) prawo sprzeciwu – osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych przez Sprzedającego jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: – ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować i skorzystać z wskazanych praw?

 

Mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem:

 1. a) pisząc list i wysyłając na adres: ul. Julianowska 22 m.5, 03-338 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”;
 2. b) pisząc e-maila na adres: w.zolik@artlime.com.pl

 

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Państwa dane osobowe obecnie nie trafiają poza EOG. Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

 

Czy i gdzie mają Państwo prawo wnieść skargę?

 

Wraz z obowiązkiem stosowania przepisów RODO weszła w życie również regulacja dotycząca zgłaszania do właściwego organu nadzoru, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych. W związku z tym mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 33 RODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt w kwestiach prawnych  Władysław Żolik Grafik - Agencja graficzna artlime

  Władysław Żolik

  Business Owner Artlime

  w.zolik@artlime.com.pl